Úvod» Nejčastější otázky a slovníček pojmů

Nejčastější otázky a slovníček pojmů


 1. Co je to domácí péče?

  Domácí péče je kombinací zdravotní a sociální péče poskytované klientovi v jeho vlastním sociálním prostředí, a to většinou na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Kvalitně poskytovaná domácí péče umožňuje zkrátit dobu hospitalizace v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení pouze na nezbytně nutnou dobu. Při kvalitně poskytované domácí péči je dokonce někdy možné se hospitalizaci zcela vyhnout.

  01
 2. Výhody domácí péče

  Hlavními výhodami domácí péče proti hospitalizaci v nemocnici jsou lepší psychická pohoda klienta (soukromí a pohodlí domácího prostředí, neomezený kontakt s rodinou atd.) a naprosté vyloučení rizika nosokomiálních nákaz (infekce vznikající v přímé souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení). Domácí péče je také výrazně levnější.

  02
 3. Komu je domácí péče určena?

  Klientem domácí péče se může stát v podstatě kdokoliv. ProCare Medical zajišťuje péči osobám všech věkových kategorií od novorozenců až po seniory. Rozhodujícím kriteriem pro indikaci domácí péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. O této indikaci rozhoduje ošetřující lékař.

  03
 4. Časová dostupnost domácí péče

  Domácí péče má být dostupná nepřetržitě. Záleží na dané agentuře, zda je toto schopna zajistit. ProCare Medical tuto dostupnost garantuje, tzv. HOT LINE je v provozu 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Zajištění potřebné péče je pak věcí konkrétní domluvy.

  04
 5. Formy domácí péče

  Domácí hospitalizace – specializovaná péče pro klienty po operacích či úrazech, ale samozřejmě i pro klienty s různými interními onemocněními. Typickým klientem je pacient po operačním zákroku, jehož stav již nevyžaduje hospitalizaci, ale zároveň je nutno pečovat o operační ránu, rehabilitovat apod. Po některých operacích je při zajištění kvalitní domácí péče možné propustit pacienta z nemocnice již několik hodin po výkonu.

  Dlouhodobá domácí péče – péče o chronicky nemocné klienty. Spektrum diagnóz v této skupině je velmi široké. Jedná se o různá onemocnění:

  • plicní (včetně péče o klienty závislé na domácí oxygenoterapii)
  • gastroenterologická (např. péče o stomie)
  • nutriční (různé druhy sondové výživy či domácí parenterální výživy při nedostatečném příjmu potravy)
  • metabolická (měření glykémií a aplikace inzulinu u diabetiků včetně nácviku sebeobsluhy v této oblasti)
  • neurologická (např. péče o klienty po cévních mozkových příhodách)
  • onkologická (včetně léčby bolesti)
  • a další...

   

  Preventivní domácí péče – péče o klienty, u kterých je ošetřujícím lékařem indikováno pravidelné sledování zdravotního stavu (denně, obden, týdně...). Například měření krevního tlaku, výživových parametrů nebo odběry krve.

  Domácí hospicová péče – péče o klienty v preterminálním nebo terminálním stadiu života. Cílem je především minimalizovat fyzické a duševní utrpení klienta a ve spolupráci s rodinou mu poskytnou maximální možnou kvalitu života v této nelehké situaci. Čím dál více lidí již chápe, že poskytnout umírajícímu možnost pobýt v posledních dnech či týdnech doma je většinou jednou z mála věcí, kterou můžeme takovému člověku poskytnout.

  ProCare Medical s.r.o. poskytuje všechny uvedené formy domácí péče.

  05
 6. Nejčastější konkrétní příklady domácí péče

  • převazy ran včetně proleženin
  • péče o pacienty závislé na sondové výživě (nasogastrická, nasojejunální, PEG atd.)
  • péče o pacienty se stomiemi a/nebo permanentními močovými katetry (cévkami)
  • péče o pacienty na parenterální (intravenózní) výživě
  • aplikace injekcí a infuzí včetně intravenózních antibiotik
  • rehabilitace v domácím prostředí (včetně například předoperační dechové rehabilitace)
  • odběry krve v domácím prostředí
  • komplexní kontinuální péče o nesoběstačného nebo ne zcela soběstačného pacienta (včetně pacientů s cévní mozkovou příhodou či apalickým syndromem)
  • odsávání pacientů s tracheostomií
  • léčba bolesti
  • kontroly krevního tlaku a dalších životních funkcí
  • kontroly glykémií (hladin cukru v krvi)
  • zajištění osobní hygieny
  06
 7. 07Hradí domácí péči zdravotní pojišťovny? Ano, ale........

  Ze zdravotního pojištění je hrazena domácí péče pouze tehdy, pokud je indikovaná praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici.

  Praktický lékař klienta (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost) může indikovat domácí péči jednorázově maximálně na dobu 3 měsíců. Může však tuto indikaci opakovaně prodloužit (opět vždy maximálně na 3 měsíce). Pokud tedy klient péči potřebuje a praktický lékař ji indikuje, může být domácí péče poskytována nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu.

  Ošetřující lékař klienta v nemocnici může indikovat domácí péči při propouštění klienta z nemocnice, ale maximálně na dobu 14 dnů. V případě potřeby delšího trvání domácí péče musí další indikaci provést praktický lékař klienta.

  Naše společnost má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 217 - Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
  • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

ProCare Hotline

ProCare Medical s.r.o. (Praha 1) - idatabaze.czDomácí péče - idatabaze.cz

 Poslat odkaz stránky